Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı

 

Kimya ve Numune Hazırlık Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumluları ve Cihaz Kullanıcıları

: 

Erkan DOĞAN
(Laboratuvar Sorumlusu ve Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: erkandogan@adiyaman.edu.tr
Web: Erkan DOĞAN

Dâhili: 2258

   

Seher SAYGI
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: sdurak@adiyaman.edu.tr
Web: ­-
Dâhili: 2259

Cihaz Adı

:

Su Analiz Cihazı

 
Cihaz Marka ve Modeli

:

Hachlange & DR 6000

Genel Bilgi

:

Dalga boyu aralığı 190 ile 1100 nm arasında olan bir UV-VIS spektrofotometredir.
Bu cihaz sulu çözeltilerde ki kalite parametrelerini belirlemeye yarar. Temel mantığı çözeltinin içinden geçebilen (çözelti tarafından absorplanmayan) ışığın yoğunluğu tespit edilerek çözelti içeriğindeki aranan miktarı hakkında kantitatif bilgi verir.

Numune Hazırlık

:

 1. Kimyasal analizler için, su numunesi temiz cam şişelere konulmalıdır. Numune kapları numune su ile en az üç kere çalkalanmalıdır. Eğer şişelerin temizliğine güven duyulmuyorsa; 1/50 oranında sulandırılmış HCl ile veya kral suyu ile yıkanmalı (3 HCl + 1 HNO3),iyice durulanmalı, daha sonra numune alınacak su ile şişeler tekrar en az üç kez çalkalanmalıdır.
 2. Numune olarak alınacak sular 3 – 5 dakika akıtılmalıdır.
 3. Numune alma şişeleri, numune su ile hava boşluğu kalmayacak şekilde kapağa kadar doldurulmalı ve ağızları aynı cins kapakla havayla teması kesilecek şekilde kapatılmalıdır.
 4. Su analizleri en geç 48 saat içinde analiz yapılmalıdır. Bekletilme durumunda ise su 8-15 °C’de tutulmalıdır.
 5. Bulanık olan sular süzüldükten sonra kullanılmalıdır.
 6. Numune alınacak şişenin üzerine bir etiket yapıştırılarak numune alanın adı soyadı, su kaynağının adı, numunenin alındığı tarih ve saat, numunenin alındığı yerdeki sıcaklık ve yapılması istenilen analiz parametreleri yazılmalıdır.

Kullanım Alanı

:

İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuz suyu, kuyu suyu, yüzeysel sular, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında bir çok kimyasal parametrelere bakılmaktadır.
Su Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu
 

Cihaz Kullanıcıları

:

 

Erkan DOĞAN
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: erkandogan@adiyaman.edu.tr
Web: Erkan DOĞAN

Dâhili: 2258

Seher SAYGI
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: sdurak@adiyaman.edu.tr
Web: ­-

Dâhili: 2259

 Cihaz Adı

Mikroplate Ataçmanlı Spektrofotometre (UV/VIS) 

 

 Cihaz Marka ve Modeli

:

Thermo & 3001

Genel Bilgi

:

Spektrofotometre bir çeşit fotometre olup çözelti içeriğindeki maddenin miktarının bulunmasında kullanılır. Temel mantığı hazırlanan çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından absorplandığı bulunması esasına dayanır. Spektrofotometre çözeltinin içinden geçebilen (çözelti tarafından absoplanmayan) ışığın yoğunluğu tespit ederek çözelti içeriğindeki aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi verir.

Numune Hazırlık

:

Numuneler aşağıda belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde 96 kuyucuklu plate içerisinde müşteri tarafından hazırlanmış olarak teslim alınır.

Numune kabul kriterleri;

 • Patojen özellik taşıyan numuneler(bakteri, virüs vb.) laboratuvarımıza kabul edilmez.
 • Soğuk zincir gerektiren numuneler soğuk zincir bozulmadan laboratuvarımıza teslim edilmelidir.
 • Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır(Numuneler 01'den başlayacak şekilde müşteri tarafından kodlanmış olmalıdır. Deney raporunda sadece numune KOD'ları belirtilecektir).

Tahmini analiz süresi 1 plate için 15 - 20 dk'dır.

Kullanım Alanı

:

Elisa, Kinetik ve end-point okumalar, genetik analiz, hücre çoğaltma, spektral tarama, gıda güvenliği ve kalitesi, bakterial tanımlama, ilaç üretiminde, toplam protein tayini, nükleik asit saflık analizi olarak sıralanabilmektedir.

Mikroplate Ataçmanlı UV-VIS Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu
 
Cihaz Kullanıcıları :

Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: fkayis@adiyaman.edu.tr
Web: Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ
Dâhili: 2253  

   

 Cihaz Adı

Organik Elementel Analiz Cihazı (CHNS)
CHNS Analyzer Flash 2000 

 

Cihaz Marka ve Modeli

:

THERMO SCİENTİFİC  & FLASH 2000 / MAS 200R (Otosampler)

Genel Bilgi

:

Elementel Analiz Cihazı ile katı örneklerde organik maddelerin yapısında bulunan Karbon ( C ), Hidrojen ( H ), Azot ( N ) ve Kükürt ( S )‘ün yakma yoluyla element yüzdeleri tayini eş zamanlı olarak yapılabilmektedir.
Genel olarak cihazın çalışma prensibi üç ayrı adımda tanımlanabilir. İlk aşamada numune kalay ( Sn ) bir kapsüle konulur ve daha sonra yakılarak yükseltgenir. Sonuçta oluşan gaz karışımı, taşıyıcı inert bir gaz ile ( He ) bir kromatografi kolonuna gönderilir. Burada Oksijen ( O2 ) gazı ile yakılarak oluşan ve ayrılan karışım gazları bir termal iletkenlik detektörüne (TCD) yönlendirilerek ayrılan her bir gazın miktarı ile orantılı bir elektrik sinyali elde edilir. Bu elektrik sinyali daha sonra spektrumda elde edilen eğri alanlarıyla orantılı olarak örneğin elementel bileşim yüzdesini verir. Kantitatif yanma işlemini tam olarak yapmak için yanma gaz karışımı bir yükseltgen katalizör bölgesine gönderilir ( CuO ). Daha sonra Bakır ( Cu )’ın bulunduğu bir indirgenme bölgesinde azot oksitler ve SO3 indirgenir. Böylece N2, CO2, H2O ve SO2 karışımı bir TCD detektörle tek tek tespit edilir.
Kullanılan standart BBOT [2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl) thiophene]  olup; N%: 6.51, C%: 72.53, H%: 6.09, S%: 7.44 ve toplam örnekleme süresi 10 dakikadır.
Elementel Analiz cihazı 5 kısımdan oluşmaktadır;

 • Kromatografi kolonu,
 • Adsorpsiyon filtreleri,
 • Reaktörler,
 • Autosampler,
 • TCD Detektör.

 Numune Hazırlık

Yaklaşık 2-3 mg katı ve homojen numune kalay kapsül içerisinde tartılarak cihaza verilir.

Kullanım Alanı

:
 • Endüstriyel Kimya ( polimer )
 • Çevre ( toprak, sediment,)
 • İlaç ve kimyasal madde endüstrileri
 • Plastikler
 • Reçineler
 • Organik bileşik
 • Homojen matrisler
CHNS Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu
 

Cihaz Kullanıcıları

:

Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: fkayis@adiyaman.edu.tr
Web: Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ
Dâhili: 2253 

Elif PEKEROĞLU TEMURTAŞ
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: etemurtas@adiyaman.edu.tr
Web: Elif PEKEROĞLU TEMURTAŞ
Dâhili: 2255

Cihaz Adı

:

 

Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC)
(Total Organic Carbon Analyzer - Combustion Type)

 

Cihaz Marka ve Modeli

:

SHIMADZU & TOC-L CPN (SSM 5000A / ASI )

Genel Bilgi

:

Toplam Organik Karbon (TOC):Numune içinde bulunan organik olarak bağlanmış karbonların toplamıdır.
Toplam Karbon (TC): Numunede bulunan organik ve inorganik karbonların toplamıdır.
İnorganik Karbon (IC): Numunede bulunan ve elementel karbon, toplam karbondioksit, karbon monoksit, siyanit, siyanat ve tiyosiyanatların toplamıdır.
Uçurulamayan Organik Karbon (NPOC): Numune içinde bulunan uçurulamayan organik olarak bağlanmış karbonların toplamıdır.
Uçurulabilen Organik Karbon (POC):Numune içinde bulunan opsiyonel olarak uçurulabilen organik karbon değeridir.
Çözünmüş Organik Karbon (DOC): Numune içinde bulunan çözünmüş organik karbon değeridir.

TC Ölçümü

 • TC bileşenleri okside olarak ya da bozunarak CO2  oluşturur.
 • Taşıyıcı gaz soğutulur ve nemi alınır ve halojen scrubber’dan geçirilir, ordan da NDIR-Dedektöre iletilerek CO2. tespit edilir.
 • NDIR yaptığı dedeksiyonla bir pik üretir.
 • Bu pikin alanı, numunedeki TC konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.

IC Ölçümü

 • Şırınga içinde iken numuneye HCl eklenir ve IC karbondioksite dönüştürülür.
 • Taşıyıcı gaz ile sparge yapılır ve bu karbondioksit NDIR dedektöre taşınır.
 • IC konsantrasyonu TC’de olduğu gibi tayin edilir.
 • IC olarak karbonat ve hidrojen karbonatlar ölçülebilir.

NPOC Ölçümü

 • Hidroklorik asit eklenerek numunedeki IC, CO2 ‘e dönüştürülür.
 • Numunedeki CO2 numunenin taşıyıcı gaz ile sparge edilmesi işlemiyle uzaklaştırılır.
 • Geri kalan karbon ise NPOC olur ve TC tayini gibi aynen ölçülür.
 • Eğer numune uçucu organik karbon içermiyorsa hızlı bir hesaplama TOC=NPOC (DİREKT YÖNTEM)

TOC Değeri;

İki şekilde elde edilebilir.

 1. TOC=TC-IC
  Toplam organik karbon = Toplam karbon miktarı - inorganik karbon miktarı   (FARK METODU)
 2. TOC=NPOC+POC
  Toplam organik karbon = Non-purgable organik karbon miktarı -  Purgable karbon miktarı  (EKLEME METODU)

Sıvı Numuneler Ölçüm Değerler
Ölçülen Değerler        : TC, IC, TOC, NPOC (POC Opsiyonel)

Ölçüm Aralığı             :TC: 0-25000mg/L (seyreltme ile)    IC: 0-3000mg/L  
Dedeksiyon limiti        :50 µg/L
Ölçüm Doğruluğu       :CV 1.5 % max
Ölçüm Zamanı             :TC: ~3 dk, IC:~4dk
Numune Enjeksiyonu :10~150µL


Katı Numuneler Ölçüm Değerleri
Ölçülen Değerler        : TC, IC, TOC

Ölçüm Aralığı             :TC:0.1mgC / 30mgC    IC: 0.1mgC  / 20mgC
Numune Miktarı          : max 1g

Analizi Yapılabilen Parametreler

 • TC (Toplam Karbon)
 • IC (İnorganik Karbon)
 • TOC (Toplam Organik Karbon)
 • NPOC (Uçurulamayan Organik Karbon)
 • POC (Uçurulabilen Organik Karbon)

TOC ölçümleri niçin kullanılır?
TOC değerlerinin yüksek düzeylerde olması;  

 • Su saflaştırma sistemlerinin kalitesini tespit etmek amaçlı kullanılır. Yüksek düzeydeki değerler saflaştırma sistemlerinin bozulmasına yol açabilir.
 • Farmasötik karışımların kirlenmesine yol açabilir.
 • Yarı iletken veriminin azalmasına sebep olabilir.
 • Elektrik ve buhar üretme sistemlerinin zarar görmesine sebep olabilir.

Numune Hazırlık

:

Sıvı Numuneler:
Numunenin seyreltme işlemleri yapılarak cihazda okuma işlemleri tamamlanır.

Katı numuneler numunenin özelliklerine bağlı olarak;

 • Doğrudan öğütülülebilir (ısıdan kaçınarak ve tercihan parçacık büyüklüğü 200 μm’den daha küçük olan toz haline getirilmelidir)
 • Nemli veya macun kıvamında ise 105°C’de etüvde kurutulur ve öğütülerek homejen hale getilir.
 • Az nem ihtiva eden numuneler cihaza verilmeden önce desikatörde 1 gece bekletilerek nemi giderilir.

Nem giderimi tamamlandıktan sonra seramik bot içerisine max 1g’a kadar tartılır.

 Kullanım Alanı

 • Su numuneleri
 • Ultra saf su / Saf su
 • Proses su numuneleri
 • Arıtma numuneleri
 • Yarı mamul numuneleri
 • Atık numuneleri
 • İlaç numuneleri
TOC Analizleri için Analiz İstek ve Sözleşme Formu
 

Cihaz Kullanıcıları

:

Zübeyde Nur GÖKDOĞAN
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: zgokdogan@adiyaman.edu.tr 
Web: -

Dâhili: 2259

Seher SAYGI
(Cihaz Kullanıcısı)

E-posta: sdurak@adiyaman.edu.tr
Web: ­-

Dâhili: 2259

Cihaz Adı

Mikrodalga Yakma Sistemi

 

Cihaz Marka ve Modeli

:

BERGHOF/MWS-FOUR

Genel Bilgi

:

 • Cihaz katı numuneleri sıvı hale getirmek için kullanılan bir cihazdır.
 • Cihaz fişe takılır ve dokunmatik konsol ile açılır.
 • Hangi numune çalışılacaksa o numuneye özgü; basınç, sıcaklık, kademe sıcaklığı, zaman parametreleri dokunmatik konsol vasıtası ile programa kaydedilir.
 • Numune gerekli miktarda tartılır ve gereken kimyasallar numune kaplarına eklenir.
 • Numune kapları cihaza bağlanır ve kapak kapatılıp cihaz çalıştırılır.

Numune Hazırlık

:

Gelen numunenin cinsine bağlı olarak parçalama, öğütme, doğrama gibi mekanik işlemler uygulanmaktadır.

Kullanım Alanı

:

Cihaz katı numuneleri sıvı hale getirmek için kullanılır. En yaygın kullanım alanları AAS ve ICP-MS gibi elementel analiz yapılan cihazlarda analizi yapılacak katı numunelerin sıvılaştırılarak analize uygun hale getirilmesi işlemleridir.

Mikrodalga Yakma için Analiz İstek ve Sözleşme Formu

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.