Kalite Birimi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

MİSYON, VİZYON ve KALİTE POLİTİKASI

Adıyaman Üniversitesi "İnsani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; araştırmalardan elde edilecek bilgiyi paylaşarak toplumsal gelişime katkı sunmak" misyonu ve "Bilgiyi üreten ve paylaşan, bölgesinde tercih edilen, engelsiz, çevre dostu ve değer yaratan bir üniversite olmak" vizyonu ile ilerleyen bir kurumdur. Bu doğrultuda Adıyaman Üniversitesi;

 • Bölgenin ve toplumun ihtiyaçlarına göre bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak,
 • Bilgi ve teknoloji üreterek, 
 • Bölgesel ve ulusal alanda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak,
 • Hukuka bağlı, tutarlı, sorumlu, adil, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla,
 • Bir mesleğin; bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,
 • Çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, yaşam boyu öğrenmeye özen gösteren bireyler yetiştirmek,
 • Yasal şartlar doğrultusunda paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak,
 •  Sürekli iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADYÜMLAB)

KALİTE POLİTİKASI

Laboratuvar ve kalite kontrol çalışmalarını modern işletmecilik kuralları çerçevesinde, etkili ve verimli bir biçimde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, ileri teknoloji ürünü araç-gereçlerle, ilgili usul, esas, şartname ve standartlara uygun olarak yürütmek ve başarıyla sonuçlandırmak Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB)’nin temel ilkesidir.
Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile; eğitimli uzman personeliyle, geçerliliği olan yöntem ve cihazlar kullanmak suretiyle kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesi yönetim sisteminin temel amacıdır. ADYÜMLAB, vereceği hizmet konusunda ulusal alanda öncü, uluslararası alanda iş birliği ve bütünleşme ilkesine göre hareket etmeye gayretlidir ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılmasına özen göstermektedir.
ADYÜMLAB’da görev alan bütün laboratuvar personeli, Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyona hakimdir ve kalite politika ile prosedürlerini kendi görev alanlarında uygulamaktadır. Güncel eğitim ve geliştirme politikaları ile, görevli personelin kalite yönetim sistemini uygulamada daha etkin olması faaliyetleri süregelen çabamızdır.
İş birliğine önem vermek suretiyle müşteri memnuniyetine yönelik olarak yönetim sisteminin etkinliği bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilmeye devam edilmektedir.

 

KALİTE HEDEFLERİ

Temel hedefimiz, hizmette kaliteyi ve kalitede istikrarı sağlamaktır.
Adıyaman Üniversitesi’nde temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek; üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırarak daha üst seviyelere taşımak; bölgesel ve ulusal anlamda üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile girişimcilerin her türlü ürün, süreç, test, ölçüm ve analiz gereksinimlerini merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak; yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile araştırma-geliştirme (AR-GE) konularında iş birlikleri oluşturarak bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını laboratuvarımız bünyesinde toplamak ve üniversitemizin bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulan Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB) olarak vizyonumuzu gerçekleştirme adına orta vadeli süreçte belirlediğimiz hedeflerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Uygulama ve Araştırma Merkezimizi geliştirmek, güçlendirmek, bu doğrultuda yapılacak AR-GE faaliyetlerini en üst seviyelere taşıyabilmek ve tüm olanaklarımızın iştirakçilerimiz, özellikle üniversitemiz birimleri, arası kullanıma açılmasını sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası çalışmalarda uygun ortam oluşturma ve sunma amacına yönelik olarak cihazlarımızın uzmanlar kontrolünde verimini ve güvenirliğini artırmak,
 • Kalkınma planımızın öngördüğü bilim ve teknoloji alanlarında gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,
 • Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün ya da işleyişin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve standartları belirlemek, pilot tesisler kurmak,
 • İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlükler ile ilgili danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve kontrolüne, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,
 • Ulusal ve uluslararası anlamda bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finansal kaynakların teminine çalışmak,
 • Merkezin gereksinimi olan personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliştirmek,
 • Akreditasyon için merkezimizde fiziki şartların düzeltilmesi, gerekli başvuruların yapılması ve personel eksiklikleri gidermektir.

ADYÜMLAB Müdür V.
Doç. Dr. Murat GENÇ

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.